Izjava o zakonitosti poslovanja

Grupa se obavezala da čuva načela etičkog ponašanja, sa fokusom na podsticanje integriteta kao jedne od njenih
osnovnih vrednosti, kao i da sopstvenim primerom pokaže put ka poslovnim praksama u kojima su poštenje i integritet
najviše vrednosti.

Zaposleni Grupe se obavezuju da obelodane svaki eventualni sukob interesa, da se prema svima ponašaju na pošten
način, da izbegavaju svaku nameru nemoralne ili kompromitujuće prakse, kao i bilo koje prakse koja bi se takvom
mogla učiniti, da se sa svim osobama sa kojima stupaju u kontakt ponašaju sa poštovanjem i uvažavanjem, bez obzira
na njihovu rasu, veru, pol, seksualno opredeljenje, majčinstvo, bračno ili porodično stanje, invalidnost, godine
starosti ili narodnost, kao i da postupaju u skladu sa najvišim standardima ličnog integriteta, istinoljubivosti i
poštenja u svim svojim aktivnostima, kako bi osobe sa kojima posluju, kako unutar tako i izvan organizacije, stekle
poverenje u te aktivnosti.

Zbog svoje globalne prirode, poslovanje NEPI Rockcastle Grupe (“Grupa”) obuhvata delatnosti koje uređuju
najrazličitiji zakoni, propisi i standardi u raznim jurisdikcijama, pa su stoga i postupanje sa integritetom i
poštovanje zakonskih i etičkih okvira od najvećeg mogućeg značaja.

Grupa je uspostavila sveobuhvatan okvir za usaglašavanje sa zakonima, kojim su definisana jednoobrazna pravila i
prakse koje su dužna da primenjuju sva društva u okviru Grupe. Preuzeli smo na sebe obavezu da poslujemo zakonito i
u skladu sa svojim obavezama usaglašavanja sa zakonskim okvirima. Zaposleni Grupe dužni su da u svojim svakodnevnim
aktivnostima poštuju sve važeće zakone i smernice društva.

Grupa je posvećena sprečavanju nastanka značajnih rizika i odvraćanju od oblika ponašanja koji do njega dovode. Među
značajnim rizicima su:

 • potencijalni sukobi interesa
 • transakcije sa povezanim licima koje nisu transparentne ili nisu zaključene pod tržišnim uslovi-ma
 • čuvanje tajnosti podataka i poslovne tajne
 • neotvoreno i nepotpuno finan-sijsko izveštavanje odnosno ne-otvorena i nepotpuna komunika-cija
 • kršenje poreskih propisa u okviru kompleksnog poreskog okruženja
 • korišćenje povlašćenih informacija i trgovanje na osnovu insajderskih informacija
 • pranje novca i finansiranje terorizma
 • nedovoljno poštovanje propisa o sprečavanju korupcije i prevare
 • neefikasan prenos ovlašćenja potrebnih za održavanje odgovarajuće ravnoteže između fleksibilnosti, brzine i
  raspona menadžerske nadležnosti.

Poslovna pravila i postupci Grupe povremeno se razmatraju i revidiraju kako bi se obezbedila stalna usaglašenost sa
važećim zakonskim i regulatornim okvirom.

Grupa primenjuje pravilo promišljenog postupanja kako bi zaštitila svoje poslovanje i ugled, u skladu sa načelom
„Poznavanja i praćenja stranke/poslovnog partnera“ (“KYC/KYP”), u cilju sprečavanja prevara, pranja novca i
finansiranja terorizma. Proces KYC/KYP fokusira se na procenu identiteta stranke/partnera, kao i njihovog mogućeg
učešća u koruptivnim radnjama, prevarama, finansiranju terorizma ili pranju novca.

Politika Grupe je da sarađuje isključivo sa onim strankama/partnerima čije je poslovanje zakonito i punovažno i koji
održavaju transparentan poslovni odnos, kao i da obezbedi proveru ekonomske prirode i svrhe tog poslovanja.

NEPI Rockcastle Grupa preuzela je obavezu da primenjuje najviše standarde etičkog, moralnog i zakonitog poslovnog
ponašanja, kao i da poštuje zakone o zaštiti konkurencije koji štite slobodnu i otvorenu konkurenciju na tržištu.

Svi oblici mita i korupcije (davanje, nuđenje, primanje ili traženje) nezakoniti su i strogo zabranjeni. Grupa neće
angažovati treće lice kao posrednika da omogući aktivne ili pasivne koruptivne prakse, neće vršiti nezvanična
plaćanja i neće u tu svrhu angažovati ni ovlastiti treće lice kao posrednika.

Zaposleni Grupe neće (i) neposredno ili posredno vršiti radnje podmićivanja i korupcije radi sticanja koristi za sebe
ili za neko drugo privatno ili javno lice ili državnog službenika, (ii) podmićivati, neposredno ili posredno,
predstavnike poslovnih partnera Grupe u cilju sticanja povlašćenog tretmana ili koristi.

Osim toga, Grupa će stupati u poslovne odnose isključivo sa partnerima koji (i) u svemu poštuju zakonske odredbe o
sprečavanju korupcije, (ii) sami ne vrše i neće vršiti, neposredno ili posredno, nikakve koruptivne radnje radi
sticanja koristi za neko privatno ili javno lice ili državnog službenika, niti to čine niti će činiti njihovi
saradnici/podizvođači ili zaposleni, (iii) neće podmićivati, neposredno ili posredno, predstavnike Grupe u cilju
sticanja povlašćenog tretmana ili koristi.

Grupa se stara da svi njeni zaposleni razumeju i postupaju u skladu sa načelima etike, sukoba interesa, sprečavanja
korupcije i uzbunjivanja, kao i da svi potencijalni slučajevi sukoba interesa budu obelodanjeni i na odgovarajući
način rešeni.U tu svrhu sprovode se kampanje podizanja svesti, kako prilikom uvođenja novog radnika u posao, tako i
periodično nakon toga.

Svoje zaposlene, ali i poslovne partnere, podstičemo da prijave svaki etički ili ozbiljan problem koji primete, kako
bismo se pozabavili svakim neprimerenim oblikom ponašanja naših zaposlenih i ispravili ga.U tu svrhu smo sačinili i
primenjujemo Pravilnik o postupku uzbunjivanja, a uspostavili smo i kanale za prijavljivanje, koji su dostupni na
našoj Internet stranici: https://nepirockcastle.com/group/corporate-governance/whistleblowing-policy/.
Uzbunjivač može izabrati jednu od dve ponuđene opcije: bezbednog veb portala smeštenog na Internet stranici Grupe u
odeljku pod nazivom Upravljanje društvom i posebne telefonske linije za uzbunjivanje, kojim upravlja nezavisno treće
lice.Iako podstičemo uzbunjivače da otkriju svoj identitet kako bismo od njih mogli da dobijemo dodatne informacije
tokom postupka istrage, obavezujemo se da analiziramo svaku prijavu, čak i kada je podneta anonimno, sa istim
stepenom pažnje i objektivnosti.Garantujemo da ćemo čuvati dobijene informacije u tajnosti i da ćemo prilikom
istrage primenjivati načelo ‘potrebnih informacija’, osim ako se od nas zakonom zahteva da postupimo drugačije.

Zaposleni Grupe obučeni su da čuvaju zaštićene podatke Grupe, poslovnu tajnu i sve osetljive podatke u vezi sa
poslovanjem. Ti podaci se ne otkrivaju na tržištu, konkurentima Grupe, kupcima, dobavljačima, niti trećim licima,
osim ako postoji zakonska obaveza otkrivanja.

Podacima o ličnosti i poslovnim podacima rukuje se sa dužnom pažnjom i oni se u celosti čuvaju u tajnosti, a
zaštićeni su strogim bezbednosnim merama i pravilima.

Grupa podržava samo one neprofitne organizacije koje ispunjavaju uslove po osnovu Poznavanja i praćenja
partnera/stranke (etičko ponašanje, transparentne aktivnosti, finansijska stabilnost, dobra reputacija itd.),
promoviše odnosno podržava projekte čiji je cilj zdravstveni, socijalni ili ekonomski rast lokalnih ili širih
zajednica, kao i zaštitu životne sredine i načela održivosti uopšteno.

Iako je Grupa svesna svoje uloge u društvu, čiji deo, u okviru pristupa odgovornog korporativnog građanina, mogu biti
i sponzorstva i donacije, ona nikada neće podržavati političke stranke (nema pravo da nudi nikakva plaćanja,
donacije, sponzorstva ili bilo kakve druge novčane koristi u tom kontekstu) i ne upliće se u politička pitanja u
državama u kojima posluje. Pored toga, Grupa ne učestvuje u lobiranju u političke svrhe.

Grupa NEĆE sponzorisati ili davati donacije društvima (i) čije su delatnosti u sukobu sa vrednostima ili ciljevima
Grupe i/ili negativno utiču na životnu sredinu, zdravlje i bezbednost, (ii) koja neposredno ili posredno promovišu
nasilje ili terorizam ili (iii) koja učestvuju u radu političkih stranaka/kampanja/projekata ili ih na bilo koji
način podržavaju.

Očuvanje zakonitog poslovanja je odgovornost svakoga od nas!

Скочи на траку са алаткама

Terms and conditions

Partners

GDPR

Preferences

Nepi Rockcastle Group

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Data info

Are you sure you want to deactivate your account?

Deactivate

In order to use this feature, you need to login.

Connect with Facebook

sau

Login

Sign up

Choose collection

New collection
Your collections

  Back

  Please turn your device to portrait