Politika privatnosti

Uvod

PRAVILNIK O ČUVANJU PODATAKA O LIČNOSTI

Ovim dokumentom, Pravilnikom o čuvanju tajnosti podataka, uređuje se način na koji Kruševac Shopping Park obrađuje podatke o ličnosti korisnika Kruševac Shopping Park Internet stranice („Internet stranica“), korisnika Naloga na Internet stranici („Nalog“).
Zaštita vaših podataka o ličnosti tokom poslovanja jedna je od najvažnijih obaveza društva NEPI REAL ESTATE PROJECT TWO d.o.o Two Novi Beograd („Kruševac Shopping Park“) . Zato je naš cilj da vam ponudimo bezbedno iskustvo na internetu uz poštovanje vaših prava na čuvanje tajnosti podataka i zaštitu podataka o ličnosti.
Prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik br. 87/2018) („Zakon“) , Kruševac Shopping Park je u obavezi da obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa načelima obrade i to isključivo u svrhe predviđene ispod i pod bezbednim uslovima.

Načela obrade podataka

Obrada podataka o ličnosti korisnika Internet stranice/Naloga Kruševac Shopping Park vrši se u skladu sa sledećim načelima:
a) Podaci o ličnosti moraju se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na lice na koje se podaci odnose;
b) Podaci o ličnosti moraju se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama;
c) Podaci o ličnosti moraju biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu prikupljanja i/ili obrade;
d) Podaci o ličnosti moraju biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. Uzimajući u obzir svrhu prikupljanja ili obrade, moraju se preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave;
e) Podaci o ličnosti moraju se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe prikupljanja, odnosno obrade;
f) Podaci o ličnosti moraju se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja. Kruševac Shopping Park je dužan da čuva tajnost podataka o ličnosti korisnika Internet stranice/Naloga u skladu sa zahtevima Zakona;
g) Kruševac Shopping Park mora biti u mogućnosti da predoči primenu načela pod tačkama (a) do (f), zbog čega pravila i uslovi obrade podataka o ličnosti moraju da budu dokumentovani.

Svrhe obrade

Kruševac Shopping Park obrađuje samo one podatke o ličnosti koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade.
Podaci o ličnosti obrađuju se u sledeće svrhe, koje ćemo vam uvek predstaviti konkretno i izričito, u principu putem Obaveštenja, ali i na bilo koji drugi način koji se koristi za dostavljanje informacija korisnicima (kao što su posteri, simboli itd.):
a) identifikacija korisnika i omogućavanje pristupa Nalogu, kao i pružanje usluga dostupnih na Nalogu (odnosno omogućavanje korišćenja svih funkcija Naloga);
b) kontaktiranje korisnika putem sredstava za komunikaciju i dostavljanje informacija (koje nisu vezane za oglašavanje);
c) profilisanje korisnika u cilju predstavljanja sadržaja koji su primereni njihovim interesovanjima i unapređenja pruženih usluga;
d) slanje poruka za potrebe direktnog oglašavanja preko sredstava komunikacije za koja je korisnik dao saglasnost u trenutku preuzimanja Naloga, u svrhu promocije aktivnosti, ponuda i proizvoda Kruševac Shopping Parka, Grupe i njihovih Partnera; oglasne poruke mogu se slati i kao posledica profilisanja, i nezavisno od njega;
e) obavljanje aktivnosti marketinga ili, uopšteno, oglašavanja, kao i provera lojalnosti kupaca i ispitivanje tržišta;
f) obavljanje aktivnosti ekonomskog, finansijskog i/ili administrativnog menadžmenta u Kruševac Shopping Park;
g) centralizovanje poslovanja i vođenje interne zbirke podataka u kojoj se čuvaju podaci o korisniku, kojima će Kruševac Shopping Park moći da pristupi da bi ih koristila (pošto je za korišćenje tih podataka neophodna njihova obrada putem internih aplikacija Kraševac Shopping Parka tokom poslovanja);
h) vršenje internih analiza (uključujući i statističke analize i izveštaje) u vezi sa portfoliom kupaca, unapređenje i razvoj usluga i sprovođenje istraživanja i analiza tržišta u cilju unapređenja i razvoja usluga Kraševac Shopping Park, Grupe i Partnera;
i) arhiviranje, rešavanje sporova, istraga i drugih zahteva/žalbi u kojima je Kraševac Shopping Park jedna od strana; provera rizika povezanih sa procedurama i postupcima Kraševac Shopping Parka, kao i revizije ili istrage Kruševac Shopping Parka;
j) visok nivo bezbednosti kako kompjuterskih sistema (npr. aplikacija, mreže, infrastrukture, internet stranice), tako i fizičkih lokacija;
k) pružanje podrške na zahtev korisnika.

Informacije

Svaki put kada dobijemo podatke o ličnosti od vas samih ili od drugih lica, pružićemo vam sledeće informacije:
a) o identitetu i kontakt podacima rukovaoca, kao i lica za zaštitu podataka kod rukovaoca;
b) o vrsti podataka;
c) o svrsi obrade;
d) o pravnom osnovu za obradu;
e) o postojanju legitimnog interesa Kruševac Shopping Parka po osnovu odredaba zakona/izvršenja ugovora, kao i posledicama vašeg odbijanja;
f) o primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti;
g) o činjenici da nameravamo da iznesemo podatke o ličnosti u drugu državu;
h) o roku čuvanja podataka o ličnosti i
i) o vašim pravima u vezi sa obradom podataka o ličnosti.
Ove informacije biće vam dostupne ili u Obaveštenjima ili putem drugog sredstva komunikacije koji Kruševac Shopping Park koristi u te svrhe (kao što su posteri, simboli itd.).

Pristup vašim podacima

Pristup vašim podacima biće omogućen samo onim fizičkim ili pravnim licima sa kojima sarađujemo za potrebe obrade, a u vezi sa kojima (novim ili planiranim primaocima) smo u stanju da dokažemo legitiman interes u skladu sa odredbama Zakona, ili zakonsku obavezu dostavljanja vaših podataka.
Pristup vašim podacima imaće sledeća pravna lica i njihovi zaposleni:
a) pružaoci IT usluga (kao što su održavanje i razvoj softvera, održavanje i razvoj internet stranice);
b) pružaoci usluga ispitivanja tržišta, prenosa oglasnih poruka, praćenja saobraćaja i ponašanja korisnika mrežnih alatki, prilagođavanja različitih vrsta oglašavanja potrošačima, oglašavanja preko društvenih mreža i oglasnih sadržaja;
c) Društva u okviru Nepi Rockcastle grupe („Grupa“);
d) Upravnik imovine Kruševac Shopping Park.
Od tih društava i njihovih zaposlenih zahtevaćemo da poštuju obavezu čuvanja tajnosti tih podataka i da obezbede visok nivo bezbednosti u obradi vaših podataka.
Dostavljaćemo vaše podatke o ličnosti i pravosudnim organima, državnim institucijama i centralnim i lokalnim organima vlasti, na osnovu propisno obrazloženog zahteva ili zakonske obaveze.

Bezbednost podataka o ličnosti

Preduzećemo sve potrebne mere bezbednosti da vaše podatke o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani zaštitimo od uništenja, gubitka, nezakonite ili slučajne izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa, kao i svih drugih vidova nezakonite obrade. Mere bezbednosti koje primenjujemo u vezi sa vašim podacima o ličnosti imaju sposobnost obezbeđivanja trajne poverljivosti, integriteta, raspoloživosti i otpornosti sistema i usluga obrade, kao i uspostavljanja ponovne raspoloživosti i pristupa podacima o ličnosti u slučaju fizičkih ili tehničkih incidenata u najkraćem roku.
Svi podaci o ličnosti obrađuju se preko bezbednih stranica koje koriste SSL sistem kriptozaštite, označen simbolom katanca, smeštenim na vrhu prozora čitača.
Za više informacija o standardima bezbednosti na Internet stranici pogledajte odeljak „Pomoć“.
Pored toga, vaš nalog je zaštićen lozinkom u cilju čuvanja bezbednosti vaših podataka i poverljivosti informacija poslatih preko Naloga. Kruševac Shopping Park ulaže sve potrebne napore i koristi odgovarajuće IT tehnologije da osigura zaštitu i bezbednost podataka koje nam dostavljate.
U slučajevima povrede podataka o ličnosti predviđenim Zakonom, Kruševac Shopping Park će na propisan način obavestiti nadležne organe i lica.

Tačnost podataka o ličnosti

Kruševac Shopping Park obrađuje podatke o ličnosti koji su tačni i uspostavila je i primenjuje postupke za njihovo redovno ažuriranje. Dakle, Kruševac Shopping Park preduzima sve potrebne mere da obezbedi, za potrebe obrade, da svi netačni podaci o ličnosti budu bez odlaganja izbrisani ili ispravljeni.

Rok čuvanja

Vaši podaci o ličnosti obrađuju se i čuvaju dok je to neophodno, odnosno u roku u kojem vam pružamo usluge Internet stranice/Aplikacije.
Kada odlučite da izbrišete svoj nalog, Kruševac Shoppig Park će čuvati vaše podatke još 3 godine, u cilju ostvarivanja legitimnog interesa Kruševac Shopping Park koji se sastoji u mogućnosti pristupa podacima i dostavljanja potrebne dokumentacije u slučaju mogućeg sudskog postupka, pritužbe ili istrage.

Vaša prava

Kao korisnik Internet stranice/Naloga imate sledeća prava, koja možete ostvarivati pojedinačno ili kumulativno, u pogledu vaših podataka o ličnosti koje Kruševac Shopping Park ima u posedu:
a) Pravo na pristup – lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Kruševac Shopping Park zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i određene informacije o njima. Kruševac Shopping Park na zahtev dostavlja
kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje. Kruševac Shopping Park može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva lice na koje se podaci odnose;
b) Pravo na ispravku – lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave i pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave;
Imate i mogućnost da u bilo kom trenutku izmenite svoje podatke klikom na „Moj nalog“, a zatim na „Podešavanja naloga“, kako biste pristupili zbirci vaših podataka o ličnosti, koje možete u bilo kom trenutku izmeniti.
c) Pravo na brisanje podataka („pravo na zaborav“) – u slučajevima izričito predviđenim zakonom, imate pravo da Kruševac Shopping Park izbriše vaše podatke. Brisanje podataka o ličnosti možete zahtevati u sledećim slučajevima:
podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Kruševac Shopping Park.
d) Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da se obrada vaših podataka o ličnosti ograniči od strane Kruševac Shopping Park ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:
osporavate tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava Kruševac Shopping Park proveru tačnosti podataka o ličnosti;
Kruševac Shopping Park više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih vi zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
podneli ste prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane Kruševac Shopping Park preteže nad interesima zaštite vaših prava i sloboda.
opozivate pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila;
podnosite prigovor na obradu u skladu sa vašim zakonskim pravom na prigovor;
podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
obrada je nezakonita, a vi se protivite brisanju podataka o ličnosti;
U tim slučajevima, podaci neće biti dalje obrađivani, već će samo biti pohranjeni.
e) Pravo na prigovor na obradu podataka o ličnosti – ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete Kruševac Shopping Park prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti, uključujući i profilisanje, koje se zasniva na legitimnom interesu Kruševac Shopping Park ili obavljanju poslova u javnom interesu.
Oglasne poruke poslate elektronskim putem mogu sadržati kratke informacije o vašim mogućnostima za podnošenje prigovora na obradu podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja. Ako podnesete prigovor na obradu podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja, vaši podaci o ličnosti neće se dalje obrađivati u tu svrhu.
Pravo na podnošenje prigovora na obradu podataka za potrebe direktnog oglašavanja koje sprovodi Kruševac Shopping Park na raspolaganju je korisnicima kada obrada podataka o ličnosti za potrebe direktnog oglašavanja, u vezi sa proizvodima sličnim već ugovorenima, nije zasnovana na pristanku, već na (i) legitimnom interesu Kruševac Shopping Parka ili (ii) na postojećem ugovornom odnosu sa Kruševac Shopping Park.
f) Pravo na prenosivost podataka – lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje podatke o ličnosti primi od rukovaoca u strukturisanom i čitljivom obliku i ima pravo da zahteva prenos ovih podataka drugom rukovaocu. To pravo se odnosi isključivo na podatke o ličnosti koje ste lično vi dostavili Kruševac Shopping Park i to isključivo ako se obrada podataka o ličnosti vrši automatizovano, na osnovu ugovora ili pristanka;
g) Pravo na pritužbu – imate pravo da podnesete pritužbu na obradu vaših podataka o ličnosti od strane Kruševac Shopping Parka. Pritužba se podnosi Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti „Poverenik“) ;
h) Pravo na opoziv pristanka – lice na koje se podaci odnose ima pravo da opozove pristanak na obradu svojih podataka o ličnosti od strane Kruševac Shopping Park u svakom trenutku, ako se obrada zasniva na pristanku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva. Tako, na primer, imate mogućnost da opozovete pristanak na obradu za potrebe direktnog oglašavanja.
Pristanak na obradu podataka za potrebe direktnog oglašavanja od strane Kruševac Shopping Park možete opozvati na sledeće načine:
slanjem SMS-a ili klikom na link, u zavisnosti od uputstava u odgovarajućem SMS-u, odnosno e-poruci;
kontaktiranjem Kruševac Shopping Park putem ispod navedenih sredstava komunikacije (tj. pošte i e-pošte).
i) Dodatna prava u vezi sa automatizovanim donošenjem pojedinačnih odluka prilikom pružanja usluga Kruševac Shopping Park – imate pravo da se na vas ne primenjuje odluka Kruševac Shopping Park doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade koja na vas ima značajan uticaj, a najmanje (a) pravo da se obezbedi učešće fizičkog lica u donošenju odluke, (b) pravo da izrazite svoj stav u vezi sa odlukom; (c) pravo na obrazloženje odluke; kao i (d) pravo da osporite odluku.
Ta prava (osim prava da kontaktirate Poverenika, koje možete ostvariti pod uslovima koje je utvrdio taj organ, a koje možete videti na njegovoj zvaničnoj internet straniciwww.poverenik.rs) mogu se ostvariti, bilo individualno bilo kolektivno, slanjem pisma/poruke na sledeće načine:
E-poštom, na e-mail adresu: Data.Protection.Serbia@nepirockcastle.com ;
Osim toga, određeno je lice za zaštitu podataka („Predstavnik“) na nivou Grupe, koje možete kontaktirati u slučaju problema u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti i ostvarivanjem prava na istu. Predstavnika možete kontaktirati dostavom pisanog, datiranog i potpisanog zahteva na sledeću poštansku adresu: Bulevar Milutina Milankovića 9đ, Beograd, Republika Srbija ili na sledeću e-mail adresu data.protection.serbia@nepirockcastle.com.

Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka i ostala dokumenta u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Ovaj Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka predstavlja opšti okvir koji održava načela obrade podataka o ličnosti koja primenjuje Kruševac Shopping Park. Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka dopunjuju sledeća dokumenta:
Obaveštenje Naloga u vezi sa funkcijama obrade podataka o ličnosti ovog sredstva komunikacije i Naloga;
pristupom odeljku „Podešavanja naloga“ u Nalogu;
Poštom, na adresu: Bulevar Milutina Milankovića 9đ, Beograd, Republika Srbija;
Obaveštenje aplikacije Data Collector – o funkcijama obrade podataka o ličnosti koji se dobijaju preko aplikacije Data Collector.
Prilikom posete internet stranici www.krusevacshoppingpark.rs („Internet stranica“) , bez obzira na to da li ste registrovali Nalog, Kruševac Shopping Park obrađuje sledeće podatke o ličnosti: IP adresu, vrstu čitača, vrstu računara koji se koristi i sistem upotrebe, datum i vreme pristupa i vašu lokaciju. Kada koristite Internet stranicu, postavljamo kolačiće i druga slična tehnička sredstva na vaš računar da vam pomognemo da lakše i efikasnije pristupite uslugama naše Internet stranice, kao i da vam pružimo te usluge, da ih zaštitimo i unapredimo. Dalje informacije o kolačićima možete naći u Pravilniku o upotrebi kolačića na adresi (Upotreba kolačića) .

Izmene Pravilnika o čuvanju tajnosti podataka

Ovaj Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka poslednji put je ažuriran 31. oktobra 2018. godine. 

Kruševac Shopping Park zadržava pravo da u bilo kom trenutku revidira i ažurira ovaj Pravilnik o čuvanju tajnosti podataka. Dodatne informacije naći ćete u tom ažuriranom dokumentu, na adresi https://krusevacshoppingpark.rs/politika-privatnosti/ 

Stoga vas molimo da proverite odgovarajući član našeg Pravilnika o čuvanju tajnosti podataka prilikom posete Internet stranici, jer se možda izmenio od vaše poslednje posete. 

Ako imate pitanja u vezi sa informacijama na ovoj strani, molimo vas da nam pišete na adresu data.protection.serbia@nepirockcastle.com

Скочи на траку са алаткама

Terms and conditions

Partners

GDPR

Preferences

Nepi Rockcastle Group

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Data info

Are you sure you want to deactivate your account?

Deactivate

In order to use this feature, you need to login.

Connect with Facebook

sau

Login

Sign up

Choose collection

New collection
Your collections

    Back

    Please turn your device to portrait