Politika privatnosti

Uvod

Pravila privatnosti i pravne napomene

PRAVILA PRIVATNOSTI (datum stupanja na snagu: 31.10.2018.)

Pravila privatnosti opisuju na koji način društvo NEPI Real Estate Project Two d.o.o. Beograd, sa sedištem u Bulevaru Milutina Milankovića 9đ, Novi Beograd, PIB: 109345317 (dalje u tekstu: Društvo) postupa sa ličnim podacima koje ste nam pružili u vezi sa korišćenjem web stranice www.krusevacshoppingpark.rs. Radi izbegavanja bilo kakve sumnje, kada Društvo prikuplja lične podatke koje ste pružili tokom korišćenja web stranice Društva, smatra se da ono obrađuje lične podatke. Pravila privatnosti se primenjuju  bez obzira na to da li upotrebljavate računar, mobilni telefon, tablet ili drugi uređaj da biste pristupili našim uslugama. Važno je da detaljno pročitate ova Pravila privatnosti jer svaki put kad upotrebljavate naše usluge (opisane niže) pristajete na uslove opisane u ovim Pravilima.  Ako ne prihvatite uslove opisane u ovim Pravilima, odnosno ne date dozvolu za obradu ličnih podataka, nećete moći da upotrebljavate naše usluge. Međutim, napominjemo da Društvu niste dužni da pružate lične podatke, odnosno ne postoji nikakva posledica ako se takvi podaci ne pruže. Društvo može izmeniti ili dopuniti ova Pravila u svakom trenutku, pa će se na web stranici Društva uvek nalaziti poslednja verzija Pravila privatnosti. Molimo proverite datum stupanja na snagu objavljen pri vrhu da biste videli kad su Pravila privatnosti zadnji put ažurirana.

Načela obrade ličnih podataka

Društvo obrađuje lične podatke korisnika web stranice i bežične mreže u skladu sa sledećim načelima:

– lični podaci se obrađuju na zakonit, pošten i transparentan način u odnosu na korisnike,

– lični podaci se prikupljaju samo u određene, eksplicitne i legitimne svrhe i ne obrađuju se na način koji nije u skladu s tim ciljevima,

– lični podaci moraju biti adekvatni, relevantni i ne prekomerni u odnosu na svrhu za koju se prikupljaju i/ili dalje obrađuju,

– lični podaci moraju biti tačni i, ako je to potrebno, ažurirani; moraju se preduzeti sve razumne mere za brisanje ili ispravljanje netačnih, nepotpunih podataka, s obzirom na svrhe za koje su prikupljeni ili za koje se dalje obrađuju,

– lični podaci se ne čuvaju duže nego što je potrebno za svrhe za koje su prikupljeni ili za koje se dalje obrađuju,

– lični podaci će biti sigurno obrađeni, osiguravajući zaštitu od nezakonitog ili neovlašćenog pristupa, gubitka, uništenja i oštećenja. Društvo će nastojati da osigura privatnost ličnih podataka korisnika web stranice i bežične mreže na način kako to zahtevaju primenljivi propisi,

– Društvo će, u svrhe dokazivanja poštovanja načela navedenih u gornjim tačkama, dokumentovati pravila i uslove za obradu ličnih podataka.

Opseg prikupljanja ličnih podataka i svrha obrade

Pod ličnim podacima smatraju se lični podaci koje nam isključivo pružate u vezi s uslugama dostupnim na našoj web stranici. Ti podaci mogu sadržati sledeće informacije:

 

– ime i prezime,

– adresa elektronske pošte,

– kućna adresa,

– telefonski broj i

– podatke o Vašoj trenutnoj lokaciji.

 

Društvo prikuplja neke ili sve od gore navedenih ličnih podataka isključivo na osnovu Vaše saglasnosti. Napominjemo da saglasnost možete povući u svakom trenutku, a od trenutka povlačenja pa nadalje nećete biti u mogućnosti da koristite usluge dostupne na web stranici www.krusevacshoppingpark.rs. Saglasnost se povlači putem obaveštenja Društvu, skladno tački 8. ovih Pravila, odnosno pritiskom na link „Odjava“ u našem biltenu (newsletteru).

 

Društvo prikuplja i obrađuje lične podatke za sledeće svrhe:

– radi pružanja usluge koje tražite, kao što je primanje biltena (newsletter), usluga navigacije sa Vaše trenutne lokacije do Kruševac Shopping Parka i usluga pristupa bežičnoj mreži (Wi-Fi) u Kruševac Shopping Parku,

– radi shvatanja načina na koji upotrebljavate naše usluge tako da možemo poboljšati Vaše korisničko iskustvo,

– kako bi Vam ponudili prilagođen sadržaj i oglašavanje.

 

Društvo prikupljene informacije neće koristiti radi automatizovanog donošenja odluka, što uključuje upotrebu ličnih podataka za ocenu određenih ličnih aspekata povezanih sa pojedincem.

Naročito napominjemo da morate imati barem 18 godina kako biste koristili naše usluge u vezi kojih prikupljamo lične podatke. Ako nemate 18 godina, ne možete koristiti naše usluge.

Deljenje ličnih podataka koje ste nam pružili

Društvo se obvezuje da čuva lične podatke koje ste nam pružili u tajnosti i neće ih distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama (što uključuje treće strane u drugim zemljama i međunarodne organizacije) na korišćenje, niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez Vaše prethodne saglasnosti.

Međutim, za razliku od gore navedenog, Društvo može deliti sve ili neke od ličnih podataka koje prikupi sa društvom NEPI Real Estate Development d.o.o, sa sedištem u Bulevaru Milutina Milankovića 9đ, Novi Beograd,  PIB: 21062359, sa poslovnim partnerima Društva (društva pružilaca informatičkih usluga i društva sa kojima ostvarujemo saradnju u području marketinga, a koja imaju sedište u Republici Srbiji) kao i s pravosudnim telima Republike Srbije, skladno primenjivim propisima.

Period prikupljanja ličnih podataka koje ste nam pružili

Vaše lične podatke ćemo prikupljati i obrađivati sve dok koristite naše usluge i sve dok niste povukli dozvolu za obradu ličnih podataka koje ste nam pružili.

Vaša prava

U skladu sa primenjenim propisima, Vaša prava su sledeća:

 

– od nas možete zatražiti pristup Vašim ličnim podacima, odnosno imate pravo da dobijete informaciju da li obrađujemo lične podatke koji ste odnose na Vas;

– ako su lični podaci koji se odnose na Vas netačni, imate pravo (bez nepotrebnog odlaganja) da zatražite ispravku tih podataka, kao i dopunu ako su isti nepotpuni;

– imate pravo da zatražite brisanje ličnih podataka koji se odnose na Vas (bez nepotrebnog odlaganja), ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

 

 1. a) lični podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 2. b) ako povučete dozvolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
 3. c) ako uložite prigovor na obradu (više o tome ispod);
 4. d) ako su lični podaci nezakonito obrađeni;
 5. e) ako se lični podaci moraju brisati radi poštovanja neke pravne obaveze koja proizlazi iz prava Republike Srbije;
 6. f) lični podaci su prikupljeni u vezi sa ponudom usluga informacijskog društva (kao što je e-trgovina);

– imate pravo da zatražite ograničenje obrade ličnih podataka, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

 1. a) ako osporavate tačnost nekog ličnog podatka, i to za razdoblje koje nam omogućuje da proverimo tačnost tog ličnog podatka;
 2. b) ako je obrada nezakonita, a Vi se protivite brisanju ličnog podatka i umesto toga tražite ograničenje njihove upotrebe;
 3. c) ako nam lični podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, a tražite ih radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane nekog pravnog zahteva;
 4. d) ako ste uložili prigovor na obradu i čekate potvrdu prelaze li naši legitimni razlozi za obradu Vaše interese, prava i slobode;

– imate pravo na prenosivost podataka, odnosno imate pravo da prenesete lične podatke koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i sistemski čitljivom formatu, koje zatim možete preneti drugom voditelju obrade bez ometanja sa naše strane. Drugim rečima, imate pravo na prenos podataka koje obrađujemo, na način da se lični podaci prenesu od nas (tj. iz naše baze ličnih podataka) drugome voditelju obrade, pod uslovom da je to tehnički izvodljivo;

 

– imate pravo u svakom trenutku da uložite prigovor na obradu ličnih podataka koje ste nam pružili;

– imate pravo da podnesete prigovor Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, i to na adresu elektronske pošte office@poverenik.rs ili Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd Srbija.

Treće strane

Na našoj web stranici nalaze se linkovi koji vode na neke druge web stranice, kao što su profili Društva na društvenim mrežama, stranice javnog transporta kojim možete doći do Kruševac shopping Parka i sl. Nismo odgovorni za sigurnost ili privatnost bilo kojih podataka koje prikupe te web stranice njihovim korišćenjem. Molimo Vas da pažljivo pročitate izjave o privatnosti koje se primenjuju na tim web stranicama.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja u vezi sa primenom ovih pravila privatnosti, možete nam se obratiti putem elektronske pošte: Data.Protection.Serbia@nepirockcastle.com ili na adresu: Calea Floreasca br. 169A, Floreasca 169, Cladirea A, etajul 5, Sector 1, Bukurešt, Rumunija (na znanje: NEPI Rockcastle).

PRAVNE NAPOMENE

Svako korišćenje web stranice www.krusevacshoppingpark.rs podložno je niže navedenim uslovima. Podaci objavljeni na ovoj web stranici smeju da se kopiraju samo u nekomercijalne svrhe i samo za pojedinačnu upotrebu uz poštovanje svih autorskih prava, drugih prava intelektualnog vlasništva i svih primenjivih ograničenja. U svim ostalim situacijama podaci se ne smeju dalje kopirati, reprodukovati ili na neki način distribuirati bez izričitog pisanog pristanka NEPI Real Estate Project Two d.o.o. Beograd.

NEPI Real Estate Project Two d.o.o. Beograd će uložiti razuman napor kako bi se na web stranici www.krusevacshoppingpark.rs našli tačni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu tačnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na www.krusevacshoppingpark.rs stranicu koriste njen sadržaj na sopstvenu odgovornost. NEPI Real Estate Project Two d.o.o. Beograd neće biti odgovoran ni za kakve direktne, nedirektne ili bilo koje druge štete koje su nastale iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja www.krusevacshoppingpark.rs ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

www.krusevacshoppingpark.rs web stranica sadrži informacije treće strane i veze do drugih Internet stranica nad kojima NEPI Real Estate Project Two d.o.o. Beograd nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu sa time i označavaju. NEPI Real Estate Project Two d.o.o. Beograd nije odgovoran niti za tačnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzima nikakvu odgovornost za takve informacije. NEPI Real Estate Project Two d.o.o. Beograd zadržava pravo izmene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga, i neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz takvih promena.

Zabranjeno je slanje ili prenos na web stranicu zlonamernog i štetnog softvera, kao i napadi preopterećivanjem web stranice (tzv. Denial-of-Service napadi).

Skoči na traku sa alatkama

Terms and conditions

Partners

GDPR

Preferences

Nepi Rockcastle Group

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Data info

Are you sure you want to deactivate your account?

Deactivate

In order to use this feature, you need to login.

Connect with Facebook

sau

Login

Sign up

Choose collection

New collection
Your collections

  Back

  Please turn your device to portrait